Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Nuo kovo 4 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose padaliniuose bus priimamos iki balandžio 5 d.

Šiai KPP veiklai įgyvendinti skirta 2 863 811 Eur paramos suma. Atkreipiame dėmesį, jog buvo patvirtintos naujos įgyvendinimo taisyklės, kuriose yra pareiškėjams svarbių naujovių – išplėstas galimų projekto partnerių sąrašas, numatyta daugiau tinkamų finansuoti išlaidų, papildyti ir pakeisti projektų atrankos vertinimo kriterijai, atlikti ir kiti pareiškėjams svarbūs pakeitimai.

Remiama veikla

Pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Galimi pareiškėjai – ir viešieji juridiniai asmenys

Norint pretenduoti į paramą, kuri paremta bendradarbiavimu žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, paraišką būtina teikti su partneriais, t. y. projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, produktų realizavimu.

Pareiškėjais, jų partneriais ir tarpininkais gali būti žemės ūkio, maisto produktų gamyba / perdirbimu / rinkodara užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, ir privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba / perdirbimu / rinkodara, bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba, – pastarieji dalyvauti šioje KPP veikloje gali tik nuo šių metų.

Nauja šiais metais yra ir tai, kad pareiškėjo partneriu ir tarpininku gali būti pasirinktas ir viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Pareiškėjo ir partnerių bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi, pasirašyta prieš paraiškos pateikimą. Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendins kartu kaip vienos projekto grandinės dalyviai.

Žinotina, jog šiųmetės taisyklės numato, kad projektui įgyvendinti gali būti paskirtas arba įdarbintas projekto vadovas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nustatytas naujas projekto priežiūros rodiklis – sukurti ne mažiau kaip vieną mažmeninės prekybos vietą (parduotuvę, mobilią parduotuvę, internetinę parduotuvę, prekybos vietą paviljone ir kt.) ir ją išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Daugiau tinkamų finansuoti išlaidų

Naujomis išlaidų kategorijomis papildytas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. Numatyta, kad tinkamomis finansuoti galės būti verslo plano įgyvendinimo išlaidos, t. y. tam tikra projekto reikmėms skirta nauja motorinė N1 klasės transporto priemonė, mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai ir įranga, fasavimo, pakavimo, gaminamų produktų apdorojimo, perdirbimo ir paruošimo realizacijai įranga, naujų statinių, naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto, įskaitant infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo išlaidos, statinių – prekybos vietų – paprastojo remonto išlaidos, internetinės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidos.

Paramos lėšomis taip pat bus kompensuojamos einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui. Šios išlaidos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas.

Paramą bus galima panaudoti ir einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti. Šioje kategorijoje nurodytų investicijų įsigijimas iki šiol nebuvo remiamas – tai pardavėjo darbo užmokesčio, prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo, kasos aparato modifikavimo išlaidos. Svarbu atkreipti dėmesį, jei paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius (iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis yra taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų).

Paramos lėšomis kompensuojamos skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra (trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų ir kt.), išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Projektams taikomi atrankos kriterijai – pakeisti ir papildyti naujais

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Atkreiptinas dėmesys, jog dalis jų naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse skiriasi nuo praėjusiais metais buvusių. Taip pat žinotina, kad privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – nebe 40, o 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:

1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.

3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiama 5 balai.

4. Suplanuotų prekybos vietų, pritaikytų e. kuponų sistemai, skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų, kuriose bus pritaikyta e. kuponų sistema, skaičių):

 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):

 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų,

6. projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakakus lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 

Paramos mokėjimo tvarka

Visiems šio paraiškų teikimo etapo paramos gavėjams nustatyta vienoda paramos suma – iki 120 000 Eur vienam paramos gavėjui, t. y. ji nepriklauso nuo partnerių skaičiaus – anksčiau tokio dydžio parama buvo skiriama tik pareiškėjams, turintiems 4 ir daugiau partnerių.

Numatytas paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Paramos gavėjas gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų (įskaitant avanso mokėjimo prašymą). Jei pareiškėjas projekte numatytą turtą nori įgyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, jis gali planuoti teikti iki 10 mokėjimo prašymų (įskaitant avanso mokėjimo prašymą). Svarbu žinoti, jog naujai patvirtintose taisyklėse projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Naudinga informacija:

Turizmas